Brandskyddsansvarig

Kurs för dig som vill vara brandskyddsansvarig

Alla företag och verksamheter ska enligt lagen ha en brandskyddsansvarig som leder det systematiska brandskyddsarbetet. Den brandskyddsansvarige är ansvarig för planering och utförande av åtgärder som förebygger bränder på arbetsplatsen. Som brandskyddsansvarig har man även ansvaret för kontroll av brandskyddet och att personalen får regelbunden brandskyddsutbildning.

Om det börjar brinna kan en snabb, välorganiserad och noga uttänkt plan minimera skadorna mindre och rädda liv.

I vår fördjupande utbildning för brandskyddsansvarig får du kunskap om till exempel risker, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), lagar och regler. Är du intresserad av att utbilda dig till brandskyddsansvarig? Välkommen att kontakta oss idag!


Brandskyddsansvarig – fakta om kursen

Längd: Brandskyddsansvarig (Fördjupning) sträcker sig över fyra heldagar.

Plats: Delar av kursen kan utföras hos oss, hos er eller på distans. Den praktiska delen kan dock inte hållas på distans.

Pris: Kostnaden varierar beroende på upplägg och plats för kursen.

Rätt kunskaper ger större säkerhet

Genom att en arbetsplats har en brandskyddsansvarig med korrekta kunskaper inom brandsäkerhet förbättras säkerheten för alla som verkar i lokalerna. Det blir enklare att identifiera potentiella faror och utefter detta ta fram en brandplan som kan skydda arbetsplatsen från farliga situationer.

Om en brand ändå skulle uppstå kan en snabb, välorganiserad och noga uttänkt plan göra skadorna mindre och till och med rädda liv.Som brandskyddsansvarig ska du ha god kunskap och förståelse om det ansvar som företagare har när det handlar om systematiskt brandskyddsarbete samt utrymnings- och brandorganisation.

Brandskyddsansvarig

Lär dig systematiskt brandskyddsarbete

I vår utbildning för brandskyddsansvarig för du kunskaper om det systematiska brandskyddsarbetet med förebyggande brandskydd och vilka åtgärder som krävs om det börjar brinna på arbetsplatsen. När du har slutfört utbildningen kan du agera som föreståndare för brandfarlig vara, anläggningsskötare för brandlarm och tillståndsgivare för brandfarliga arbeten.

Dessutom får du användbara kunskaper om hur du på ett systematiskt sätt kan arbeta med brandskyddet för att risker ska minimeras hur värdefull egendom ska skyddas i händelse av brand.

Kursen riktar sig små och medelstora företag

Fördjupningskursen för brandskyddsansvarig riktar sig till dig som ansvarar för brandskyddsarbetet på ett mindre eller medelstort företag, där verksamhetens riskbild inte är alltför komplicerad. Aktuella roller för att gå denna utbildning kan exempelvis vara EHS manager, fastighetsansvarig, underhållsansvarig, teknisk chef eller säkerhetschef, men utbildningen kan vara användbar för de flesta.

Brandskyddsansvarig – kursens mål

Detta ska kursdeltagaren ha fördjupad kunskap om när kursen är slutförd.

 • Brandvillkor och förlopp.
 • Lagar, föreskrifter, praxis och standarder som gäller brandsäkerhet på företag och andra verksamheter.
 • Byggnadstekniskt brandskydd.
 • Kunskaper om automatiska brand- och utrymningslarm och sprinklers.
 • Hantering av risker och krislägen.
 • Systematiskt brandskyddsarbete.
 • Hantering av brandfarliga varor.
 • Certifikat för försäkringsregler och brandfarliga arbeten efter avslutad utbildning.

Brandskydd – vem har ansvaret?

Enligt lagen har ägaren av en byggnad eller de som bedriver en verksamhet det yttersta ansvaret för brandsäkerheten. Detta ansvar omfattar flera saker – bland annat att det finns fungerande utrustning för släckning av bränder samt livräddning vid brand. Dessutom ska åtgärder ha vidtagits för att brand ska förebyggas och hindras samt att skadorna ska begränsas om olyckan ändå är framme och det börjar brinna.

Den viktigaste lagen när det handlar om brandskyddsarbete är Lagen om skydd mot olyckor. Där kan du hitta vilka krav som finns på systematiskt brandskyddsarbete och hur det ska dokumenteras.

Alla företag ska ha en brandskyddsansvarig

Det krävs bland annat att alla företag och organisationer har en brandskyddsansvarig och/eller egenkontrollant som ska genomföra regelbundna kontroller och ser till att personalen utbildas regelbundet inom brandskydd.

Dessutom måste dokumentationen av brandskyddet göras i sådan utsträckning att det går att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsrutiner, såväl tekniska som organisationsmässiga, vidtas.

Vi är branschledande inom brandsäkerhet och andra säkerhetsfrågor i Sverige..

Vem kan bli brandskyddsansvarig?

En brandskyddsansvarig måste ha fått uppdraget från den ytterst ansvarige i verksamheten – den ansvarige behöver detta mandat att säkra brandskyddet inom verksamheten.

Den brandskyddsansvarige kan exempelvis vara en ingenjör eller tekniker som är erfaren inom brandskydd, men det finns inga krav på detta. Den brandskyddsansvarige kan både vara anställd eller en extern konsult. På ett kommersiellt företag är det ofta en säkerhetsansvarig eller fastighetschef, i en bostadsrättsförening en styrelsemedlem eller förvaltare. För att känna sig trygg i rollen är det bra att gå en utbildning för brandskyddsansvarig där du får den kunskap du behöver i ditt uppdrag.

Grundläggande brandskyddsutrustning

 • Brandvarnare. Brandvarnare bör placeras på strategiska platser i lokalerna, som korridorer och gemensamma utrymmen.
 • Brandsläckare. Brandsläckare är avgörande för att kunna släcka en mindre brand innan den hinner sprida sig. Det finns olika typer av brandsläckare beroende på vilken typ av brand det rör sig om, till exempel eld eller kemikalier.
 • Brandfilt. En brandfilt kan användas för att kväva mindre bränder, särskilt om det handlar om en person som har börjat brinna.

Erfarna proffs inom säkerhet

Vi är branschledande inom brandsäkerhet och andra säkerhetsfrågor i Sverige. Varje dag arbetar vi hårt för att skapa säkrare hem och arbetsplatser i hela landet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla säkerhetslösningar för att möta olika hot mot säkerheten. Vi vill ge så många människor som möjligt viljan och förmågan att agera i en nödsituation oavsett om det handlar om en brand eller ett hälsomässigt nödläge. Våra kurser och utbildningar är verklighetsförankrade och vi hämtar alltid exempel från instruktörernas egna erfarenheter.

Välkommen att kontakta oss för att gå en kurs som gör dig till en certifierad brandskyddsansvarig.

Utbildning och rådgivning för brandskyddsansvariga