Skydda din arbetsplats
mot bränder

Kurs i brandskydd - Släckning - Utrymning

Skydda din arbetsplats
mot bränder

Kurs i brandskydd - Släckning - Utrymning

Boka brandskyddsutbildning i Stockholm

Regelbunden brandutbildning är ett viktigt första steg mot en brandsäker verksamhet. Vi erbjuder öppna och verksamhetsanpassade brandskyddsutbildningar i Stockholm för företag och offentliga verksamheter – en bra investering i säkerhet och trygghet för dina medarbetare!


Oavsett bransch och verksamhet är du välkommen till en av våra brandskyddsutbildningar. För vår grundläggande utbildning i brandskydd krävs inga förkunskaper och vi anpassar alltid upplägget efter kundens specifika behov och risker.

Vi anordnar våra brandutbildningar i hela Stockholm och är flexibla när det handlar om tid och plats. 


Grundläggande brandskyddsutbildning

Detta är en utbildning för den som vill lära sig mer om brandskydd och dessutom vill ha ett bättre organiserat brandskydd på arbetsplatsen. Kursen är ungefär 3,5 timmar lång och innefattar såväl teori som praktiska släckövningar. Vissa delar av kursen är flexibla och kan genomföras antingen hos oss, hos er eller på distans. Dock kan inte den praktiska delen genomföras på distans.

När du har fått godkänt belönas du med ett certifikat samt en säkrare och tryggare tillvaro på din arbetsplats. 

Målet för utbildningen är att få en ökad förståelse för hur ditt brandskyddsarbete är upplagt samt hur ett brandförlopp kan utvecklas. Kursdeltagaren ska lära sig att identifiera risker på arbetsplatsen och kunna föreslå vilka specifika åtgärder som behövs. Dessutom lär man sig att hantera släckutrustning.

När du är färdig med utbildningen ska du ha grundläggande kunskap om:

  • Att släcka brand med brandsläckare och brandfilt.
  • Vanligaste brandriskerna och bästa sättet att förebygga dem.
  • SBA och ditt individuella ansvar för brandförebyggande.
  • Tidigt förlopp och utveckling av bränder.
  • Utrymning och släckning av bränder: ökande svårigheter över tid.
  • Grundläggande brandskydd i byggnader: viktig information.
  • Åtgärder vid brand: vad du bör göra.

Våra brandskyddsutbildningar är utformade enligt utbildningsplanen för försäkringsbolag och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté. 

brandskyddsutbildning Stockholm

Bli medveten om riskerna

Ett av de viktigaste målen med denna utbildning är att du ska bli medveten om de brandrisker som finns på arbetsplatsen och hur dessa risker kan förebyggas. När utbildningen är genomförd ska du ha med dig kunskaper om hur man agerar på bästa sätt vid en brand. Till sist ska kursdeltagarna få en övergripande förståelse över vad Lagen om skydd mot olyckor innebär och hur den kan tolkas i praktiken.

Brandutbildning Stockholm för en tryggare arbetsmiljö

Den årliga kostnaden för brandolyckor i Sverige beräknas till ungefär 5,8 miljarder kronor (källa: https://ida.msb.se/), varav den största delen drabbar näringslivet. Detta är pengar som kan användas på ett bättre sätt. Att som företag investera i en brandskyddsutbildning är mycket viktigt om du vill skapa en brandsäker arbetsplats.

I brandskyddsutbildningen ingår en rad olika moment som alla är avsedda att öka brandsäkerheten och skapa en tryggare arbetsmiljö, bland annat får deltagarna utföra praktiska övningar med brandsläckare och brandfilt. Detta ett bra sätt att få alla att känna sig trygga med att använda dessa redskap när olyckan väl är framme. 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) görs för att skydda ditt företags tillgångar på ett effektivt sätt. Företag och organisationer är ålagda att ha pågående SBA enligt lagen om skydd mot olyckor, något som innebär att brandriskerna inom verksamheten hanteras genom förebyggande åtgärder.

brandskyddsutbildning Stockholm

Ett urval av våra övriga utbildningar


Anläggningsskötare för brandlarm

Denna utbildning ger dig goda kunskaper om skötsel och underhåll av brandlarm och ser till att du som kursdeltagare har tillräcklig kännedom om regelverk kring brand- och utrymningslarmsa mt förstår brand- och utrymningslarmets uppbyggnad och funktion.

Brandfarliga heta arbeten

Denna kurs ger dig bra möjligheter att vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten. Kursen är ungefär 7 timmar lång.

Deltagare som godkänns får ett certifikat i form av ett plastkort och en kostnadsfri koppling till sitt ID06. Utbildningen är giltig i fem år.

Brandskyddskontrollant

En brandskyddskontrollant har på sitt ansvar att kontrollera att företagets brandskydd följer de lagar och regler som gäller för verksamheten. Kontrollanten genomför regelbundna kontroller och rapporterar fel och brister i brandskyddet. I denna kurs lär du dig att identifiera brister och du får grundläggande kunskaper om regelverken som gäller för just din verksamhet.

Utrymningsövningar

Ytterst handlar allt brandskydd om att rädda liv. Att utföra utrymningsövningar regelbundet säkerställer att personalen vet vad de ska göra när det brinner. Dessutom är övningarna ett bra sätt att testa de brandskyddstekniska installationerna. Hörs brandlarmet tillräckligt bra på hela arbetsplatsen? Fungerar alla hänvisningsarmaturer? Är utrymningsvägarna öppna?

Våra instruktörer är på plats och dokumenterar eventuella problem och hinder och tar fram en lista med förslag på åtgärder.

Utrymningsledare

Vår utrymningsledarutbildning ger deltagarna de kunskaper som behövs för att leda och organisera en utrymning på ett effektivt, tryggt och säkert sätt. Perfekt för företag som saknar en fungerande organisation för utrymningar.

Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig vad som behövs för att leda en utrymning, söka av lokalerna och avrapportera till huvudansvarig eller räddningstjänst. Om ni vill kan utbildningen även innefatta övning med brandsläckare och brandfilt. Vi rekommenderar dessutom att kursen kompletteras med en utrymningsövning på plats i företagets lokaler. På det sättet får utrymningsledaren öva på “hemmaplan” och ni får även chansen att upptäcka eventuella brister.

Är ditt företag i behov av brandskyddsutbildning i Stockholm? Välkommen att kontakta oss för att boka in ett kurstillfälle.

Brandskyddsutbildning som skapar trygghet på jobbet