Skydda din arbetsplats
mot bränder

Kurs i grundläggande brandskydd - Släckning - Utrymning

Skydda din arbetsplats
mot bränder

Kurs i grundläggande brandskydd - Släckning - Utrymning

Boka brandskyddsutbildning i Stockholm

Regelbunden brandutbildning är ett viktigt första steg mot en brandsäker verksamhet. Vi erbjuder brandskyddsutbildning i Stockholm för företag och offentliga verksamheter – en bra investering i säkerhet och trygghet för dina medarbetare!

Är du intresserad av att boka in en brandskyddsutbildning eller någon annan av våra utbildningar? Välkommen att kontakta oss via formuläret här på sidan så återkommer vi inom kort. 

Oavsett bransch och verksamhet är du välkommen till en av våra brandskyddsutbildningar. För vår grundläggande utbildning i brandskydd krävs inga förkunskaper och vi anpassar alltid upplägget efter kundens specifika behov och risker.

Vi anordnar våra utbildningar i hela Stockholm och är flexibla när det handlar om tid och plats. Samtliga instruktörer är erfarna och delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter under utbildningen.


brandskyddsutbildning Stockholm

Grundläggande brandskyddsutbildning

Detta är en utbildning för den som vill lära sig mer om brandskydd och dessutom vill ha ett bättre organiserat brandskydd på arbetsplatsen. Kursen är ungefär 4,5 timmar lång och innefattar såväl teori som praktiska släckövningar.

Målet för utbildningen är att få en ökad förståelse för hur ditt brandskyddsarbete är upplagt samt hur ett brandförlopp kan utvecklas. Kursdeltagaren ska lära sig att identifiera risker på arbetsplatsen och kunna föreslå vilka specifika åtgärder som behövs. Dessutom lär man sig att hantera släckutrustning.

När du har fått godkänt belönas du med ett diplom samt en säkrare och tryggare tillvaro på din arbetsplats.

Bli medveten om riskerna

Ett av de viktigaste målen med denna utbildning är att du ska bli medveten om de brandrisker som finns på arbetsplatsen och hur dessa risker kan förebyggas. När utbildningen är genomförd ska du ha med dig kunskaper om hur man agerar på bästa sätt vid brand. Till sist ska kursdeltagarna få en övergripande förståelse över vad Lagen om skydd mot olyckor innebär och hur den kan tolkas i praktiken.

Brandskyddsutbildning Stockholm för en tryggare arbetsmiljö

Den årliga kostnaden för brandolyckor i Sverige beräknas till ungefär 5,8 miljarder kronor (källa: https://ida.msb.se/dokument/coi/COI_olyckor.pdf), varav den största delen drabbar näringslivet. Detta är pengar som kan användas på ett bättre sätt. Att som företag investera i en brandskyddsutbildning är mycket viktigt om du vill skapa en brandsäker arbetsplats.

I brandskyddsutbildningen ingår en rad olika moment som alla är avsedda att öka brandsäkerheten och skapa en tryggare arbetsmiljö, bland annat får deltagarna utföra praktiska övningar med brandsläckare och brandfilt. Detta ett bra sätt att få alla att känna sig trygga med att använda dessa redskap när olyckan väl är framme. 

Övriga utbildningar


Praktisk släckövning

En kort och komprimerad utbildning som är framtagen för att kunna utbilda många deltagare samtidigt. Först görs en kort teorigenomgång som följs av praktiska brandsläckningsövningar med brandsläckare och brandfilt.

Brandfarliga arbeten

Denna kurs är ett alternativ till kursen Heta Arbeten. Den enda skillnaden är att det är SVEBRA som är certifieringsorgan istället för Brandskyddsföreningen. Denna kurs uppfyller samma krav från försäkringsbolagen och ger dig bra möjligheter att utföra brandfarliga arbeten på en tillfällig arbetsplats. Kursen är ungefär 6,5 timmar lång och avslutas med skriftligt prov samt en brandsläckningsövning.

Deltagare som godkänns får ett certifikat i form av ett plastkort och en kostnadsfri koppling till sitt ID06. Utbildningen är giltig i fem år.

Brandskyddskontrollant

En brandskyddskontrollant har på sitt ansvar att kontrollera att företagets brandskydd följer de lagar och regler som gäller för verksamheten. Kontrollanten genomför regelbundna kontroller och rapporterar fel och brister i brandskyddet. I denna kurs lär du dig att identifiera brister och du får grundläggande kunskaper om regelverken som gäller för just din verksamhet.

Utrymningsövningar

Ytterst handlar allt brandskydd om att rädda liv. Att utföra utrymningsövningar regelbundet säkerställer att personalen vet vad den ska göra när det brinner. Dessutom är övningarna ett bra sätt att testa de brandskyddstekniska installationer. Hörs brandlarmet tillräckligt bra på hela arbetsplatsen? Fungerar alla hänvisningsarmaturer? Är utrymningsvägarna öppna?

En utrymningsövning tar mellan 30 minuter och en timme beroende på hur lokalerna ser ut och  vilken typ av verksamhet det gäller. Våra instruktörer är på plats och dokumenterar eventuella problem och hinder och tar fram en lista med förslag på åtgärder.

Är ditt företag i behov av brandskyddsutbildning i Stockholm? Välkommen att kontakta oss för att boka in ett kurstillfälle.

Brandskyddsutbildning som skapar trygghet på jobbet